ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

  1. Az adatkezelő személye és tevékenysége

Az   érintettek  személyes   adatait  a  Bren-Don 21 Bt.  (8600  Siófok, Diófás út 70..;  e-mail: peter.szegedy68@gmail.com; telefon: +36 70 610 3922; továbbiakban: „Adatkezelő”) kezeli.

Az Adatkezelő Magyarországon bejegyzett, a magyar jogszabályoknak megfelelően működő gazdasági társaság. Az Adatkezelő üzemelteti a www.szegedypeter.hu weboldalt („Weboldal”).

 

  1. A Tájékoztató hatálya, az érintett

Jelen  Adatkezelési  tájékoztató  (továbbiakban:  „Tájékoztató”)  hatálya  az  Adatkezelő  adatkezelésére terjed ki.

Ellenkező kikötés hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki harmadik személyek adatkezeléseire, így különösen azon biztosítók adatkezeléseire, amelyek biztosítását az Adatkezelő közvetíti.

A Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon személyek (szervezetek, cégek) adatkezeléseire, amelyek tájé- koztatásából, hírleveléből, reklámleveléből az érintett az Adatkezelő szolgáltatásáról értesült.

A Tájékoztató hatálya nem terjed ki az Adatkezelő weboldalán, kiadványain hirdető személyek adatkeze- lésére. A hirdetők adatkezeléséért az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

A Tájékoztató hatálya csak a személyes adatok kezelésére terjed ki, így az nem terjed ki a nem termé- szetes személy jogalanyok adatainak kezelésére.

A  jelen   Tájékoztató   hatálya   alá   tartozó   adatkezelések   esetében   érintett   az   a   személy,   aki   az Adatkezelővel  jogviszony  létesítését  kezdeményezi,  ebből  a  célból  az  Adatkezelővel  kapcsolatba  lép, vele  szerződés  köt.  Érintett  továbbá  az  a  személy, aki  az  Adatkezelő  bármely  szolgáltatását  igénybe veszi, vagy azt kezdeményezi, és ennek érdekében megadja adatait az Adatkezelő számára.

Jelen Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon adatokra, amelyek nem természetes személyekre vonat- koznak (pl. cégadatok), vagy amelyek nem hozhatók kapcsolatba természetes személyekkel (pl. statisz- tikai adatok, azon adatok, amelyek anonimizáltak).

 

  1. Irányadó jogszabályok

Az Adatkezelő tevékenységét a tevékenységét az Európai Unió és Magyarország jogszabályai hatálya alatt  végzi.  Az  adatkezelésre  elsősorban  az  Európai  Unió  általános  adatvédelmi  rendelete  vonatkozik (Európai   Parlament   és   a   Tanács   (EU)   2016/679   rendelete   (2016.   április   27.)   a   természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről; továbbiakban:„GDPR”).

További irányadó jogszabályok:

–   a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII.   törvény   (a   törvény   által   előírt   azonosítási,   bejelentési,   nyilvántartási   adatokat   illetően, továbbiakban: „Pmt.”);

–    a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (a bizonylatok megőrzését illetően). A vonatkozó jogszabályok elérhetők a http://net.jogtar.hu/ címen.

 

  1. Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtása érdekében kezel személyes adatokat. A jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések az alábbi célokat szolgálhatják:

–   Az érintett személyének azonosítása, az Érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás

–   Egyeztetés a felek között az ügylettel kapcsolatban;

–   Panaszkezelés, fogyasztóvédelem;

–   Az Érintett külön hozzájárulása esetén reklámozás, minőségbiztosítás.

 

  1. Az adatok felvétele, regisztráció

Az Adatkezelő személyes adatokat kizárólag az érintettől veszi fel. Az Adatkezelő más forrásból szemé- lyes adatot nem gyűjt, nem vesz át.

Az érintett a személyes adatokat az Adatkezelővel történő szerződéskötés során, vagy kapcsolatfelvétel során adja meg. Az adatok megadása nyomtatvány útján történik.

 

  1. Az adatkezelés jogalapja

Figyelemmel arra, hogy az Adatkezelő több célból is kezel személyes adatot, az adatkezelés jogalapja is többféle lehet.

Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)

Az adatkezelés jogalapja elsősorban az Érintett hozzájárulása. Az Érintett a hozzájárulását azzal adja meg,  hogy  az  Adatkezelővel  kapcsolatba  lép,  és  kezdeményezi  a  szolgáltatások  igénybe  vételét. Amennyiben  az  Érintett  adatait  az  Adatkezelő  felveszi,  a  hozzájárulást  az  Érintett  az  adatkezelési tájékoztató elfogadásával adja meg. Online adatfelvétel esetén a hozzájárulás megadása jelölőnégyzet elfogadásával történik.

A hozzájárulás minden esetben önkéntes. Az Adatkezelő szolgáltatásai máshol elérhető, helyettesíthető, az esetek jelentős részében nélkülözhető szolgáltatások, így az Érintett önkéntes elhatározásán alapul, hogy  az  Adatkezelővel  kapcsolatba  lép,  és  igénybe  veszi  a  szolgáltatásokat,  vagy  érdeklődik  a szolgáltatások igénybe vétele felől.

Az  Adatkezelők  az  Érintettet  minden  esetben  tájékoztatják  az  adatkezelésről.  A rövidített  tájékoztatás szerepel az adatok rögzítésére szolgáló nyomtatványon, és az érintettek számára elérhető a jelen, teljes körű Tájékoztató is.

Az Adatkezelő és az Érintett között létrejött szerződés (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont)

Amennyiben   az   Érintett   az   Adatkezelővel   szerződést   köt,   a   szerződésben   és   a   kapcsolódó nyomtatványokon megadja azon adatait, amelyek szükségesek a szerződés teljesítéséhez. A szerződés minden esetben tartalmazza az Érintett tájékoztatását az adatkezelésről.

Amennyiben  az  Érintett  a  szerződéskötést  megelőzően  megadja  adatait  a  szerződés  előkészítése, megkötése, az igények felmérése érdekében, az Adatkezelő ezen lépések érdekében kezelik az Érintett adatait, az Érintett tájékoztatása mellett.

A szerződés megkötése minden esetben önkéntes. Az Érintett a szolgáltatásokról és az adatkezelésről szóló tájékoztató alapján hozhat döntést arról, hogy a szerződést megköti-e, vagy sem.

A jelen pont szerinti esetben az adatkezelés a szerződés teljesítése és az Érintett által kezdeményezett lépések megtétele érdekében történik, a GDPR hivatkozott pontja alapján.

Amennyiben   az   Érintett   valamely,   az   Adatkezelő   által   kért,   vagy   szerződésben   megjelölt   adat kezeléséhez nem járul hozzá, jogában áll az adat megadását megtagadni. Amennyiben az adat kezelése jogszabály   alapján   kötelező,   vagy   az   adat   hiányában   a   szerződés   nem   teljesíthető,   az   adat megadásának hiányában a szerződés nem jön létre. Erről az érintett minden esetben tájékoztatást kap. Jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont)

Az  adatkezelés  jogalapja  bizonyos  esetekben  jogszabály  rendelkezése.  A főbb,  adatkezelést  is  előíró jogszabályok a 3. pontban meghatározott jogszabályok.

Az  adatkezelő  vagy  egy  harmadik  fél  jogos  érdekeinek  érvényesítése  (GDPR  6.  cikk  (1)  bek.  f) pont)

Az  adatkezelés  időtartama:  Az  adatkezelés  időtartama  a  Pmt.  56.  §  alapján  az  üzleti  kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított nyolc év.

 

  1. Jogorvoslat

Az érintett a jogainak sérelme esetén kérheti, hogy az Adatkezelő a jogellenes adatkezelést szüntesse meg, az adatkezelést, az érintett kérelmének elutasítását vizsgálja meg. Az Adatkezelő az érintett ilyen irányú panaszát minden esetben kivizsgálja, és annak eredményéről az érintettet tájékoztatja.

Az érintettek a panaszaikat jelenthetik az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken.

Az érintett panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság- hoz  (cím:  1125  Budapest,  Szilágyi  Erzsébet  fasor  22/c.;  telefon:  +36-1-391-1400;  e-mail:  ugyfelszol- galat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is.

Az érintett jogosult jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni. Az Adatkezelő az érintettet kérelem- re részletesen tájékoztatja a per elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságról, a per- indítás lehetőségéről.